Piotr M. Łabuz (Liga Dyrektorów — Team Elite) & Akademia Profesjonalnego NetworkMarketera zapraszają na bezpłatne szkolenie

1-dniowe warsztaty on-line (całodzienny, bezpłatny webinar)

Jak przekonać Słonia i osiągnąć
rzeczywisty oraz trwały sukces
w marketingu sieciowym…

… korzystając ze strategii opartych
na wynikach najnowszych badań naukowych…

30 czerwca (niedziela) 2019 r. godz. 10.00 — 18.00

Zgłoszenia przyjmujemy do godz 18:00 dnia 29 czerwca. Do zamknięcia listy pozostało:

Days
Hours
Min­utes
Sec­onds

Motywacja

Jak skutecznie rozwi­jać swo­je zaso­by wewnętrzne i korzys­tać z już ist­nieją­cych?  Jak budować pożą­dane nawy­ki, motywację i wytr­wałość? Jak nie pod­dawać się zwąt­pi­e­niu i radz­ić sobie z trud­noś­ci­a­mi? 

Nawyki sukcesu

Jak budowac nawy­ki sukcesy w mar­ketingu sieciowym? Jak przes­tać odkładać na później to, co trze­ba zro­bić od razu? Jak zbu­dować nawyk skutecznego i sys­tem­aty­cznego budowa­nia struk­tu­ry?

Pieniądze

Jak dzię­ki MLM w końcu osiągnąć pożą­daną sytu­ację finan­sową? Jak przes­tać zma­gać się z finan­sową niesta­bil­noś­cią i brakiem postępów w budowa­niu prawdzi­wego bez­pieczeńst­wa i nieza­leżnoś­ci finan­sowej?

Szkolenie prowadzi Piotr M. Łabuz

Psycholog, certyfikowany coach, ekspert w zakresie psychologii zmiany, psychologii szczęścia
oraz psychologii pieniądza. Przedsiębiorca z ponad 30 letnim stażem w biznesie. Od ponad 20 lat aktywny networkmarketer.

Copyright © 2019 Piotr M. Łabuz & Liga Dyrektorów (Team Elite)