Ty i Twój Sejf (część 2)

Z pier­wszej częś­ci mate­ri­ału video dowiedzi­ałeś się lub dowiedzi­ałaś od czego zależy Two­ja sytu­ac­ja finan­sowa, z kole­jnej częś­ci dowiesz się jak sil­ne jest dzi­ałanie czyn­nika “S”. Zapraszam...

Szukaj NIE!

Zde­cy­dowana więk­szość mar­keterów sieciowych ma prob­lem z emocjon­al­ną reakcją na odmowę ze strony prospek­ta lub klien­ta. Ów prob­lem, to lęk przed odrzuce­niem, lęk przed brakiem akcep­tacji, które...

Ty i Twój Sejf (część 1)

Mil­iardy ludzi na całym świecie, codzi­en­nie staw­ia sobie cele finan­sowe i przys­tępu­je do ich real­iza­cji. Prob­lem w tym, że pon­ad 95% takich osób porzu­ca dzi­ała­nia już po pier­wszy­ch kilku...

Aktualnosci

Z ostatniego tygodnia...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!